dimarts, 29 de març de 2016

Inauguració de l'exposició «Tresors del coneixement»

Avui 29 de març s’inaugura al Museu d’Història de Catalunya l’exposició «Tresors del coneixement. Arbor Scientiae». Es tracta de la primera mostradedicada a explicar la tasca realitzada al llarg dels segles per la Universitat de Barcelona com a generadora i transmissora del coneixement a la societat. El recorregut per la mostra, que es podrà veure finsal 22 de maig, s’inicia amb un exemplar del llibre de Ramon Llull Arbre de la ciència (Arbor scientiae), imprès l’any 1515 i que es
conserva al fons de reserva del Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació de la UB. Més informació a http://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/noticies/2016/03/058.html

dimecres, 16 de març de 2016

Oberta la preinscipció al Màster en Biblioteques i Col·leccions PatrimonialsMàster Universitari en Biblioteques i Col·leccions Patrimonials
Informació Curs 2016-2017

3a edició

Universitat de Barcelona
Facultat de Biblioteconomia i Documentació

PRESENTACIÓ
El paper que juguen els centres patrimonials en la difusió del coneixement ha convertit la gestió del patrimoni en una peça cabdal de les polítiques culturals europees, i la gestió dels fons patrimonials ha esdevingut la garantia de la continuïtat de l'herència cultural de les comunitats i és la base de moltes de les investigacions que es desenvolupen als centres europeus d'educació superior.

El màster té la finalitat de formar professionals que puguin encarregar-se de la gestió, el tractament, la difusió i la promoció del patrimoni bibliogràfic i documental en departaments o seccions de reserva de biblioteques, en arxius, en centres de documentació i en biblioteques especialitzades. El màster proporciona formació especialitzada de caràcter multidisciplinari, que capacita per dissenyar productes i serveis d’acord amb les necessitats dels centres, institucions o organismes que custodien patrimoni, tenint en compte les característiques dels seus usuaris, la deontologia professional i el marc legal nacional i internacional.

L'estudiant coneixerà i sabrà aplicar les normes de descripció i d’accés als recursos que faciliten la normalització dels processos mitjançant pautes comunes i coherents, alhora que adquirirà nocions de preservació dels materials patrimonials amb l’objectiu que pugui garantir la conservació d’objectes analògics i digitals. El màster fomenta també l'adaptació dels estudiants a diferents entorns professionals i els capacita per desenvolupar projectes i avaluar productes i serveis relacionats amb els fons patrimonials.

Durada dels estudis: 2 o 4 semestres
Nombre de crèdits: 60 crèdits ECTS
Orientació: professionalitzadora
Modalitat: semipresencial
Idiomes: català i castellà
Lloc on s’imparteixen les classes: Facultat de Biblioteconomia i Documentació


PERFIL D'ACCÉS
El màster es dirigeix a titulats universitaris. En la selecció dels candidats, tindran preferència els posseïdors dels títols de grau d'Informació i Documentació, llicenciatura de Documentació i diplomatura de Biblioteconomia i Documentació. També es valoraran amb preferència les titulacions de Conservació i Restauració de Béns Culturals, Història, Història de l'Art, Belles arts, Humanitats, Filologia, o títols amb continguts equivalents.

Altres elements que es ponderaran són la nota mitjana de l'expedient i el currículum. Es tindran en compte els coneixements i les habilitats en el tractament i en la gestió del patrimoni bibliogràfic i documental que els candidats puguin acreditar mitjançant pràctica professional i formació prèvies.

PLA D'ESTUDISDistribució de crèdits


Tipus de crèdits
Nombre de crèdits

Obligatoris
22,5
Optatius
15
Pràctiques externes
7,5
Treball Final de Màster
15

 

 

L'ensenyament es programa en cicles biennals, amb un disseny flexible que permet realitzar els estudis en un o en dos anys segons les necessitats de l’alumne.

 

Itinerari


1r semestre
1r any
El patrimoni bibliogràfic i documental europeu (5 cr.)
Disseny estratègic de projectes culturals i patrimonials (5 cr.)
Preservació del patrimoni bibliogràfic (2.5 cr.)
Optatives (7.5 cr.)


2n semestre
1r any

Anàlisi material i formal del llibre antic (5 cr.)
Descripció i accés al llibre imprès (5 cr.)
Optatives (7.5 cr.)

Pràctiques (7.5 cr.)
Treball Final de Màster (15 cr.)

2n
any
Les assignatures que no s’han superat el primer any es poden matricular sense docència el segon any.
Les Pràctiques, el Treball Final de Màster i alguns crèdits optatius es poden matricular per primera vegada el segon any.


 

Assignatures optatives


El màster ofereix un total de 27.5 crèdits optatius, entre els quals l’alumne n’ha d’escollir 15. Les assignatures optatives programades per el curs 2016-2017 són les següents:
1r semestre
 • Centres patrimonials i entorn professional (2.5 cr.)
 • Història del llibre (2.5 cr.)
 • Paleografia (2.5 cr.)
 • Metodologia de la recerca en informació i documentació (2.5 cr.)
2n semestre
 • Fons personals patrimonials (2.5 cr.)
 • Fons i col·leccions fotogràfics, sonors i de cinema (2.5 cr.)
 • Gestió de projectes de digitalització (2.5 cr.)
 • Concepció i disseny de llocs web culturals (5 cr.)
I al curs 2017-18 són les següents:
1r semestre
 • Captació de recursos: patrocini i mecenatge (2.5 cr.)
2n semestre
 • Concepció i disseny de llocs web culturals (5 cr.)
 • Comunicació, publicitat i relacions públiques (2.5 cr.)

Pràctiques externes

L’estada de pràctiques (d’una durada aproximada de 120 hores) és obligatòria i es realitzarà en una institució o entitat amb fons patrimonials que tingui un conveni subscrit amb la Facultat. Durant les pràctiques, l’alumne compta amb un tutor acadèmic a la Facultat i amb un tutor professional al centre on fa l’estada. Els estudiants que disposin d’experiència laboral contrastada en l’àmbit poden sol·licitar ser eximits de les hores d’estada a un centre. 

Treball Final de Màster (TFM)

L’assignatura Treball Final de Màster (TFM) consisteix en la redacció d’un projecte o recerca relacionat amb el patrimoni bibliogràfic o documental, sota la direcció d’un professor-tutor acadèmic.

Complements formatius

Segons quins siguin els seus coneixements previs (documentats en l’expedient acadèmic i en el currículum), és possible que els alumnes hagin de cursar, a més, una o dues assignatures complementàries que els permetin assolir determinats coneixements bàsics. Les assignatures previstes s'anunciaran abans de l'inici de la matrícula en la web del màster.

INFORMACIÓ I TRÀMITS


Places
El nombre de places disponibles està limitat a 35 alumnes.

Preinscripció
Per web. Del 10 de febrer al 12 de setembre.

Preu
En ser un ensenyament oficial el preu és públic, segons el que estableix la Generalitat de Catalunya. El curs 2015-2016 el cost del crèdit ha estat de 46,50 € per als alumnes comunitaris i de 82 € per als no comunitaris.

Reconeixement de crèdits
Els alumnes poden reconèixer fins a un total de 7,5 crèdits en funció de la seva experiència professional (sempre que es pugui acreditar documentalment). També es podem reconèixer els crèdits obtinguts en estudis universitaris previs.

Informació addicional
Coordinador del màster: Pedro Rueda Ramírez
Correu-e: pedrorueda@ub.edu
Despatx: 120

Secretaria d’Estudiants i Docència
Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Correu-e: bibdoc@ub.edu
T. 93 403 57 70