dijous, 7 d’octubre de 2010

L'impressor Pere Posa (Barcelona, s. XV)


A l'Espai Zero de la Biblioteca de Catalunya (del 5 d'octubre al 7 de novembre de 2010) podem trobar una petita exposició amb 4 llibres originals de Pere Posa, i reproduccions:

Quint Curci Ruf. En nom de Nostre Senyor Deu, aço es la taula o registre del present libre apellat La hystoria de Alexandre, scrita per Quinto Curcio Ruffo : en lo qual libre es stat aiustat vna part del Plutarcho ... Empre[m]ptada en ... Barcelona : p[er] nosaltres Pere Posa ... e Pere Bru ..., setze juliol 1481

Constitucions de Catalunya. [Barcelona: Pere Posa, 1481?].

Segueix se lo Libre de co[n]solat
. Fon acabada de stampar la present obra en Barcelona : per Pere Posa ..., xiiij juliol 1494.

Francesc Eiximenis
. Pastorale. Nuper impressu[m] Barcinone : per Petrum Posa ..., quinta Decembris 1495.
Aquest llibre es pot consultar a text complet a la col·lecció Incunables de la Biblioteca de Catalunya.

Pere Posa s'introduí en el món de la impressió a Barcelona de la mà del ginebrí Pere Brun, que el Devia proveir d'Eines, material i utillatge. Amb Indicació tipogràfica dels dos Noms, aparegué el 1481 al mercat l'obra de Quint Curci Ruf, Història d'Alexandre en la traducció de Lluís de Fenollet, la qual en seguiran algun mes. El mateix 1481 Pere Posa imprimir sol Treballs Seus, que tindríem un abast cronològic de vinti-cinc anys, Fins al 1506, any de la Seva mort.

Els comissari s'han Estat Àngels Sanllehy i Joana Escobedo de la BC.